Khớp nối nhanh bơm chìm nước thải Ebara LS – LM – LL

Khớp nối nhanh

LS 50

LM 50 – 80

LL 80 – 300